Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จ.ชลบุรี     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมประชุมการให้ข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการขับเคลื่อน
พลังประชารัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลแก่สมาคม
แช่เยือกแข็งไทย
โดยมีนายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
เป็นประธานการประชุม
และมีนายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี
ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้แทน
สมาคมแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนหอการค้าจังหวัดชลบุรี ผู้แทนกองพัฒนา
ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดชลบุรี ภายใต้ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ทั้งนี้ นายพรชัย
บัวประดิษฐ์ ประธานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี จำกัด ได้นำ
เสนอข้อมูลพื้นฐานการผลิตปลานิลและข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้แทน
สมาคมแช่เยือกแข็งไทยเพิ่มเติม ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชลบุรี จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional