Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง”     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นำโดย นางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนในโครงการ "เศรษฐกิจ
พอเพียง”
โดยมีนักศึกษา กศน. ตำบลเกาะแก้ว จำนวน 30 คน เข้ารับ
การอบรม
ณ ที่ทำการ กศน. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional