Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.”     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
นำโดย นางรัชนก เพ็ชรน้อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ออกหน่วยคลินิกบัญชี "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พอ.สว.”
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และประโยชน์ของการทำบัญชี
ในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
บัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ทำให้รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวันได้จริง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนใน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
ให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตที่ดี
โดยได้รับเกียรติจากนายพศิน โกมลวิชญ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน
ณ บ้านสำราญสุข
ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional