Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 3     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง” ในโครงการ
"ค่ายเยาวชน...
รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3
เพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และ
สัตว์ป่า มีทักษะชีวิตจากปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนา
แนวคิดการอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional