Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์
    หาญคำหล้า ผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์
    ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ของสหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด
    เพื่อรับทราบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ติดตามการแก้ไข
    ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ 
    บัญชีประจำปี เพื่อสหกรณ์ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นแนวทางในการบริหาร 
    งานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป
ณ ที่ทำการสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional