Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

ของ ศบกต.ขั้นใดใหญ่, ศบกต.ทุ่งแต้ ,ศบกต.ค้อเหนือ ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองยโสธร
ศบกต.ค้อวัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ศบกต.น้ำคำ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
ศบกต.ผือฮี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
มหาชนะชัย
และศบกต.ห้องแซง และ ศบกต.สามแยก ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional