Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
2559
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
การประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 การจัดทำ
โล่และของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำปี 2559 ร่างกำหนดการพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 และการจัดกิจกรรมในงานแสดง
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่น ๆ

ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional