Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีรับจ่ายใน
ครัวเรือน” ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน
ณ วัดคลองตะเคียน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional