Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นางมาริแย สามารถ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการในสังกัด
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
โอกาสนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนและ
ตัวแทนนักเรียน พระราชทาน พันธุ์ไม้ผล และทรงเสด็จทอดพระเนตร
การสาธิตการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 หมู่ที่ 3
ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

     ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ
ในการจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี
ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย โดยนำผลผลิต
ที่ได้ อาทิ พืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ซึ่งทำให้เกิด
การเรียนรู้เรื่องการค้าขาย การมีรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียนให้บริหาร
จัดการเอง ทำให้เข้าใจหน้าที่ของตน และการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง ให้นักเรียน
มีการจัดทำบัญชีออมทรัพย์ ทำให้รู้จักการประหยัด อดออม อีกทั้งการทำบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้และเข้าใจรายรับ- รายจ่ายในแต่ละวัน
และนำไปช่วยผู้ปกครองและชุมชนในการทำบัญชีครัวเรือน
ด้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional