Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส.    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

ในพื้นที่บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อให้เกิดความ
สะอาดเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อ
ต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional