Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)       เมื่อวันนี้ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
  นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ร่วมจัด
  นิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
  การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
โดยมีนายสกล คุณอุดม
  เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดหิน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional