Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 4       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน
...รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 4 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน
เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพิ่มทักษะชีวิตจากปฏิบัติ
จริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง เสริม
สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการจัดทำ
บัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional