Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวสุรางค์
สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัด
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
2 เมษายน 2548 โอกาสนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวน
ชายแดน และตัวแทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก
แก่ผู้แทนชาวบ้าน

    ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จตรวจเยี่ยม
ร้านค้าสหกรณ์นักเรียน และตรัสถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ และทรงถามถึงการไปทัศนศึกษา
ของนักเรียน ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional