Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

พร้อมด้วยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงราย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธี
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่นักเรียน เกษตรกร
และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็น แนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีนางขนิษฐา มะโนสมบัติ
ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์
วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
ตำบลต้า อำเภอสันขุนตาล จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional