Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางดวงใจ สมโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดอง
สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9
โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้าง
วินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดพรหมเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional