Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ จ.อุทัยธานี      เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุทัยธานี นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วม
จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานราชการ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร
ได้ใช้ปัจจัยการผลิตคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม ลดต้นทุน
ด้านปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิต
คุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ขบวนการสหกรณ์

ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional