Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยนางสาวกิ่งเกษ
บุญพูน ผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ประจำ
เดือนมิถุนายน 2559 ของสหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด
เพื่อ
รับทราบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 พร้อมให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการบริหาร ซึ่งสหกรณ์จะได้นำ
ไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการที่เป็นจุดอ่อน อันอาจจะเกิด ความเสียหาย
ต่อไปได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional