Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีและโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc)     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางสาวรุ่งอรุณ ยามดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย
ในครัวเรือน และโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc)
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอพานทอง ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ณ ที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional