Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.ร้อยเอ็ด     เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
พร้อมด้วยทีมงาน
จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่
มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional