Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการ
เพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional