Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางวิภา มิตรารมย์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก โอกาสนี้ ได้พระราชทาน
สิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนและตัวแทนนักเรียน พระราชทาน
พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน ทรงเปิดอาคารเรียน
102 ปี ธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดสร้างขึ้นตามโครงการ
จัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน และทรงเสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง
     ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ
ในการจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี
ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย โดยนำ
ผลผลิตที่ได้ อาทิ พืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์
ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการค้าขาย การมีรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียน
ให้บริหารจัดการเอง ทำให้เข้าใจหน้าที่ของตน และการทำงานร่วมกัน
รวมทั้ง
ให้นักเรียนมีการจัดทำบัญชีออมทรัพย์ ทำให้รู้จักการประหยัด อดออม
อีกทั้งการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้และเข้าใจรายรับ-
รายจ่ายในแต่ละวัน และนำไปช่วยผู้ปกครองและชุมชนในการทำบัญชี
ครัวเรือนได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional