Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยมี
นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
พร้อมด้วยนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและ
เข้าร่วมงาน
โดยมีนายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอปากพนัง กล่าว
ต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิต
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของนายวิรัตน์ สุขแสง หมู่ที่ 15
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมงานได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น
ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้
บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การ
เพิ่มรายได้การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผน
การลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ
ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการช่วยแก้ไขปัญหา
การผลิตและรู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่
การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาภาคการเกษตร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional