Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการ
ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมด้วย
นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ผู้สอบบัญชี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จำกัด เพื่อนำเสนอการออกแบบและฝาก Server ไว้ที่ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ในการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้า
V.2.2 เพื่อให้หน่วยบริการหรือสาขาดึง Application โปรแกรมระบบสินค้า
V.2.2 ไปใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและ
หุ้นและโปรแกรมระบบเงินรับฝาก รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
และเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรมของสหกรณ์ต่อไป
ณ สหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional