Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าสอนแนะความรู้การจัดทำบัญชีสู่เกษตรกร
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หวังนำบัญชีเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
    นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาคการ
เกษตรของไทย กำลังจะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้องค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ในสังกัด บูรณาการร่วมกันให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๘๘๒ แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์ให้บริการด้านต่างๆ
แก่เกษตรกร พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เข้าใจถึงปัจจัยการ
ผลิต ลดความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐาน
การเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสม
อย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น ในการเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่
ถ้าสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวน
ของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ
หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
และโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมี
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือดูแล
เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จึงจัดให้มีบริการในรูปแบบของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมด้วย
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี
การเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเกิด
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการ ผลิต และ รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
ส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาภาคการเกษตร
     ทั้งนี้ ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ได้ใช้เป็น
แนวทางในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร
การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional