Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา "จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์”     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น เรื่อง"จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2559
และร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
พ.ศ.2559 และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุมอาคารกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ พ.401 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional