Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน…รักษ์
พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อ"บัญชีสู่ความพอเพียง” ให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4 - 6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 60 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
บัญชี เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการจัดทำบัญชี สามารถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional