Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3)     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม
โครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 3
เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกิดความรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกัน
อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งให้เยาวชนเป้าหมายได้มีทักษะจากการ
ปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่าง
พอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional