Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
เข้างานพิธีเปิดงานโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประจำปี 2559”
ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้
การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีกิจกรรมในหมวดความรู้

การสหกรณ์ในโรงเรียน และหมวดการประกวดผลงาน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional