Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุดรธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
โดยให้บริการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดย
ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional