Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สผค. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตท.4       เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พร้อมด้วยทีมงาน

ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)

โดยมีนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
อุบลราชธานี นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
(Road Map 59) รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนา
และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional