Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัด
กิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา รุ่นที่ 2 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
อีกทั้งให้เยาวชนเป้าหมายได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยพัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง
เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional