Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการทำบัญชีครัวเรือน     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการทำบัญชีครัวเรือน โรงเรียนเพียงหลวง 6
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดย
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการออม พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการเล่นเกมส์เกี่ยวกับ
การลงบัญชี เพื่อความสนุกสนานและเพิ่มทักษะการบันทึกบัญชี รวมทั้ง
แจกสมุดบัญชี และกระปุกออมสิน "ช้างเพิ่มสุข” ด้วย
โดยมีเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ
ณ โรงเรียน
เพียงหลวง 6 จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional