Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
นำโดย นางมะลิวรรณ ลครวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษายโสธร
จัดโครงการ "ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร” หัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยจัดอบรม
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน รุ่นที่ 3
จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional