Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 จังหวัดบึงกาฬ”     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน
"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 จังหวัดบึงกาฬ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม
ให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์
ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณโรงเรียน
บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น และจัดนิทรรศการให้ความรู้
การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุน
อาชีพ ส่งเสริมการออมเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการประกวดการ
จัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และ
เงินออมดีเด่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม
ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional