Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
ครั้งที่ 4/2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2559 ปรึกษาหารือ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
เดือนมิถุนายน 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional