Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อติดตามผล
การเรียนรู้และความเข้าใจ รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครอบครัวและสถาบัน
การศึกษา ในการจดบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน
และการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพของผู้ปกครอง
รวมทั้งรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชีพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนางานส่งเสริมการจัดทำบัญชี

ให้มีความเหมาะสมและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวม 10 โรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional