Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เพชรบุรี ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย
นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านบัญชี ในงานวันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงริเริ่ม ให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชร
บุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional