Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 1      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม
โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
มีทักษะชีวิตจากปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนา
แนวคิดการอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional