Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการสินค้าเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) และการบริการสินค้าเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
การปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ในเรื่องการทำบัญชีรับจ่ายต้นทุนอาชีพการปลูกทุเรียน โดยมีนางสาวแววดาว
สุขเกษม ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงินให้แก่เกษตรกร รู้จักลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional