Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และหัวหน้า
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ
แก่ผู้ชำระบัญชีในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ในการทำงบดุล รายงานการชำระบัญชี พร้อมทั้งรายการย่อ
ของบัญชีที่ชำระ ตามความในมาตรา 80 และ 87 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional