Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ลงพื้นที่ สตส.มุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ     เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
นำโดย นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์มุกดาหาร
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการ
พัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional