Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร”ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมสอนแนะให้ความรู้
ด้านบัญชีใน
หัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” ให้แก่เยาวชนนักเรียนในโครงการค่าย
"เยาวชน...รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนนักเรียนรู้ประโยชน์ของการจดบันทึก
บัญชีของตนเอง ลดความฟุ่มเฟือย มีเงินออม สร้างวินัยทางการเงิน และรู้จักวางแผน
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี ตำบลท่ามะปราง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional