Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
จัดประชุม
สำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ติดตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ปรับปรุงใหม่ การเรียนรู้ หลักสูตร :
e-Learning ของบุคลากรสำนักบริหารกลาง ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ
แยกรายหมวด/กลุ่มในสำนักบริหารกลาง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักบริหารกลาง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional