Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ขอนแก่น จัดอบรมโครงการบันทึกบัญชีสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด จัดอบรมโครงการบันทึกบัญชี
สร้างความเข้มแข็งในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายกิตติ วงใหญ่ ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ การฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 34 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงไร่แม่สำราญ ทองโคตร ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional