Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด
เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงานประจำปี แนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด อำเภองาว จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional