Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด เพื่อ
รับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ
ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ
สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional