Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้
หลักสูตร การทำบัวลอยไข่หวาน มะพร้าวอ่อน และนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
โดยมี นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัวลอยไข่หวาน มะพร้าวอ่อน
และนางสาวสุกฤตา ทองปัญญา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังหิน
เป็นวิทยากรบรรยายด้านการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ให้สามารถประกอบอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับตนเอง
และครอบครัว ให้พออยู่ พอกิน สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ ภายใต้
การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยมี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional