Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด
ลงพื้นที่จัดประชุม
บูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางอัญชลี
ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี พร้อมบุคลากรในสังกัดพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และนางสาววิภา
เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมบุคลากรในสังกัด
พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional