Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง
ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ
ได้ทราบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional