Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารฯ     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีนางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานตามโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional